8.2. Operacions alternatives

Printer-friendly versionPDF version

Són activitats puntuals o de certa durada, individuals o col·lectives de caire divers, creades a iniciativa del responsable d'operacions o d'un o més pilots.

Per informació detallada de cadascuna d'aquestes operacions alternatives i planes particularitzades, vegeu l'enllaç a Operacions Alternatives del Departament d'Operacions.

A grans trets són:

8.2.1.    Fly-In

Són esdeveniments col·lectius organitzats per qualsevol vACC o LAVs de VATSIM.

El temps esmerçat en els vols realitzats en aquesta mena d'activitats tindran una bonificació afegida de l'1,25.

La participació d'un determinat pilot està supeditada a les limitacions particulars en funció del seu nivell i habilitació. Per exemple, un pilot amb nivell de Segon Oficial d'Hèlix adscrit al FIR de Barcelona, només podrà volar un esdeveniment d’aquesta mena si l'activitat es realitza dins d'aquest FIR.

8.2.2.    Controller Position Test (CPT):

És una activitat en la que un controlador de VATSIM passa una prova pràctica de les seves habilitats per ascendir de nivell.

Atès que normalment aquestes proves d’aptitud es fan al vespre o de nit i rarament en llocs habituals pels membres de l’aerolínia, el pilot que hi participi podrà ajustar l’hora del seu simulador a discreció sempre i quan mantingui la data, el mes i l’any reals.

El pilot que voli una d'aquestes operacions obtindrà una bonificació afegida d’1,50.

Cal ser pilot oficial del VATEUD Exam Flight Group per poder participar en aquesta activitat.

8.2.3.    Especials:

Són operacions singulars a proposta de qualsevol pilot o pilots que, ne-cessàriament, han de tenir el nivell i l’habilitació que calen per volar-les.

Aquests esdeveniments tindran una bonificació del 50% (Ponderació = 1,5) sempre i quan es completi la totalitat de l’operació.

8.2.3.1.    Reptes personals

Són operacions especials que exigiran la constància del pilot per a completar-les.

La Ronda Europea: Un tomb pels Estats de la Unió Europea perquè se'ns conegui. Veure la plana de la Ronda Europea per a més detalls.

Transport Boeing: Portar a la base de Barcelona els avions que hem comprat. Veure la plana del Transport Boeing per a més detalls.

El pilot que voli el Transport Boeing podrà ajustar l’hora del seu simulador a discreció sempre i quan mantingui la data, el mes i l’any reals.

8.2.3.2.    Esdeveniments històrics

Són operacions especials endegades per commemorar qualsevol esdeveniment històric relacionat amb els Països Catalans, ja sigui de caire aeronàutic o no. El darrer Esdeveniment Històric celebrat per les Línies Aèries virtuals dels Països Catalans fou La Ruta dels Almogàvers que es desenvolupa regularment cada any.

8.2.4.    Humanitàries:

Són operacions específicament humanitàries i conseqüència d’una alerta real a qualsevol indret del món (no poden ser invencions).

Per a realitzar el o els vols no caldrà aprovació prèvia del Departament d’Operacions, tot i que n’estarà subjecte a aprovació posterior per tal d’evitar que un o més pilots volin com operació humanitària quelcom que en realitat no ho sigui.

El Departament d’Operacions decidirà i comunicarà l’operació, a petició d'un o més pilots que la sol·licitin, la durada de la qual mai serà inferior a 7 dies ni superior a 30 dies naturals des de l'alerta real.

La bonificació d’aquesta mena d’operacions es farà atenent a les cir-cumstàncies següents:

Bonificació per resposta immediata: Els minuts volats es computaran com el doble (Ponderació = 2) sempre i quan la sortida es faci dintre del període màxim de 36 hores a partir de l’alerta real.

Bonificació per resposta ràpida: Als minuts volats se’ls afegirà un 50% de bonificació (Ponderació = 1,5), sempre i quan la sortida es faci entre les 37 hores i els 7 dies posteriors a la declaració de l’alerta real.

Bonificació per participació: Als minuts volats se’ls afegirà un 25% de bonificació (Ponderació = 1,25) quan la sortida sigui posterior als set dies de la declaració de l’alerta real i fins els 30 dies naturals posteriors a la declaració de l'alerta real o comunicació de la data i hora d'inici per part del departament d'operacions.

8.2.5.    Xàrter:

Són operacions sempre estacionals i de curta durada que s'endeguen per iniciativa del Departament d'Operacions o a petició d'un o més pilots, que han de disposar del nivell i habilitació necessaris per volar-la, amb els següents motius:

Interès econòmic estacional: Fonamentalment són rutes d’estiu o vacances llargues (Setmana Santa i Nadal). Se suposa que els xàrters són una font d’ingressos i podem mantenir un programa estacional de rutes a i des de qualsevol destinació del món, atès que els PPCC són una destinació turística de primer ordre i que també exportem turistes a altres llocs.

Esdeveniment real: Són rutes de caire internacional, econòmic, turístic, cultural, etc. Per exemple, una cimera econòmica o política, una fira o una exposició internacionals, la Fira d’Abril a Sevilla, una final on jugui un dels nostres equips, un esdeveniment aeronàutic, etc.

Les operacions xàrter tindran una durada mínima de 7 dies i una màxima de 21 dies.

Les operacions xàrter no tenen més bonificació que els minuts volats (Ponderació = 1).

Per informació detallada de cadascuna d'aquestes operacions alternatives i planes particularitzades, vegeu l'enllaç a Operacions Alternatives del Departament d'Operacions.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k