4.1. Comuns

Printer-friendly versionPDF version

Les persones que sol·licitin l’admissió hauran de disposar, com a mínim, del nivell P1 de pilot de VATSIM (veure l’apartat 6.1) en el moment de la sol•licitud i posteriorment superar una prova d'aptitud (teòrica-pràctica) que demostri llurs coneixements i capacitats en maniobres bàsiques de vol comercial. Abans de superar les proves d'aptitud aquestes persones hauran de justificar un mínim de 12 hores de connexió a VATSIM. Mentre no es compleixen aquests requisits d’admissió aquestes persones es consideren i s’anomenen pilots aspirants. Els pilots aspirants no són membres de l’aerolínia. Poden ser membres de Catalonian Airlines totes les persones de més de 13 anys que ho sol•licitin. Als menors d'edat se’ls demanarà el consentiment exprés i per escrit dels pares, tutor o representant legal abans de formalitzar la incorporació com a pilot aspirant. Els menors d’edat que superin les proves d’accés i esdevinguin pilots numeraris no tindran vot en les decisions col·lectives en les que participin els membres de la companyia ni podran elegir ni ser elegits membres de l’equip de direcció. Tothom que esdevingui pilot aspirant o membre de ple dret (pilot numerari) de l’aerolínia acceptarà totes les condicions vigents en aquest reglament en el moment de la seva incorporació i posteriorment i, com a mínim, haurà d’ésser capaç d’entendre la llengua catalana i expressar-se en català o anglès. Catalonian Airlines es reserva el dret d’admissió en qualsevol moment de tot pilot as-pirant o numerari que no compleixi aquest reglament o altres reglamentacions d’aplicació a VATSIM.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k