4.3. Drets dels membres

Printer-friendly versionPDF version
  1. Elegir i ser elegits per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius sempre i quan el membre tingui una antiguitat mínima d’un any. Els menors d’edat ni podran elegir ni ser elegits membres de l’equip de direcció.
  2. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
  3. Exposar a l’equip de direcció tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'aerolínia i més eficaç la realització dels seus objectius.
  4. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de l’equip de direcció.
  5. Rebre informació sobre les activitats de l’aerolínia.
  6. Formar part dels grups de treball sempre i quan es compleixin les condicions per ser-ne admès.
  7. Posseir un exemplar del reglament de règim intern.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k