Operacions Alternatives

Printer-friendly versionPDF version

Són activitats puntuals o de certa durada, individuals o col·lectives de caire divers, creades a iniciativa del responsable d'operacions o d'un o més pilots. Les classifiquem en:

  1. Fly-In: Són esdeveniments col·lectius organitzats per qualsevol vACC o LAVs de VATSIM.
  2. Controller Position Test (CPT): És una activitat en la que un controlador de VATSIM passa una prova pràctica de les seves habilitats per ascendir de nivell.
  3. Especials: Són operacions singulars a proposta de qualsevol pilot o pilots que, necessàriament, han de tenir el nivell i l’habilitació que calgui per volar-les.
  4. Humanitàries: Són operacions específicament humanitàries i conseqüència d’una alerta real a qualsevol indret del món (no poden ser invencions).
  5. Xàrter : Són operacions sempre estacionals i de curta durada que s'endeguen per iniciativa del responsable d'operacions o a petició d'un o més pilots, que han de disposar del nivell i habilitació necessaris per volar-la.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k