Operacions Humanitàries

Printer-friendly versionPDF version
DESCRIPCIÓ

Són operacions específicament humanitàries i conseqüència d’una alerta real a qualsevol indret del món (no poden ser invencions).

Per realitzar el o els vols no caldrà aprovació prèvia del departament d’operacions, tot i que n’estarà subjecte a aprovació posterior per tal d’evitar que un o més pilots volin com operació humanitària quelcom que en realitat no ho sigui.

El departament d’operacions decidirà i comunicarà l’operació, a petició d'un o més pilots que la sol·licitin, la durada de la qual mai serà inferior a 7 dies ni superior a 30 dies naturals des de l'alerta real.

La bonificació d’aquesta mena d’operacions es farà atenent a les circumstàncies següents:

 1. Bonificació per resposta immediata: Els minuts volats es computaran com el doble (Ponderació = 2) sempre i quan la sortida es faci dintre del període màxim de 36 hores a partir de l’alerta real.
 2. Bonificació per resposta ràpida: Als minuts volats se’ls afegirà un 50% de bonificació (Ponderació = 1,5), sempre i quan la sortida es faci entre les 37 hores i els 7 dies posteriors a la declaració de l’alerta real.
 3. Bonificació per participació: Als minuts volats se’ls afegirà un 25% de bonificació (Ponderació = 1,25) quan la sortida sigui posterior als set dies de la declaració de l’alerta real i fins els 30 dies naturals posteriors a la declaració de l'alerta real o comunicació de la data i hora d'inici per part del departament d'operacions.
PROCEDIMENT A SEGUIR
 1. El pilot o pilots que vulguin volar una operació d’aquesta mena, hauran de fer una comunicació a la llista de correu dels pilots incloent-hi plans de vol validats per VRoute (si pot ésser), data i l’hora previstes de sortida (local o UTC).
 2. L'operació podrà ser només d'anada o d'anada i tornada, però mai només de tornada. Cal sortir d'algun dels aeroports dels Països Catalans. L'aeroport de tornada haurà de ser també dels Països Catalans però no necessàriament el mateix aeroport que la sortida.
 3. Com abans possible, el departament d’operacions ratificarà la validesa de l’operació humanitària mitjançant una NOTAM a la llista de correu dels pilots.
 4. En els REMARKS del pla de vol tramés al VATSIM FP prefile system haurà de constar VOICE CATALONIAN / CHARITY OPERATION.
TRAMESA DE PIREPs
 • En les OBSERVACIONS del FSAcars d'una operació humanitària es farà constar VOICE CATALONIAN / i el tipus d'emergència (per exemple: VOICE CATALONIAN / TERRATRÈMOL D'INDONÈSIA).
 • Els codis de rutasón:
  • Resposta immediata CT1007.
  • Resposta ràpida CT1008.
  • Resposta realitzada CT1009.
 • En cas de vol d'anada i de tornada, aquesta darrera sempre tindrà codi de ruta CT1009.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k